បញ្ហា​ប្រឈម​និង​ដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​វិស័យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម.

Advertisements

Posted on ខែមករា 6, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បញ្ហា​ប្រឈម​និង​ដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​វិស័យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: