ផ្លូវ​រថភ្លើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ​កើន​ឡើង.

Advertisements

Posted on ខែមករា 6, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ផ្លូវ​រថភ្លើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ​កើន​ឡើង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: