ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៣ កើន​ពី ៦.៧%-​៧%.

Advertisements

Posted on ខែមករា 6, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៣ កើន​ពី ៦.៧%-​៧%.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: