កង្វះ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ធ្វើ​ឲ្យ​គុណភាព​ធនធាន​មនុស្ស​ខ្សោយ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 9, 2013, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កង្វះ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ធ្វើ​ឲ្យ​គុណភាព​ធនធាន​មនុស្ស​ខ្សោយ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: