ចរន្ត​ប្រាក់​ឥណទាន​ឆ្នាំ​២០១២​កើន​៤០% ​បង្ហាញ​ពី​ការ​លូតលាស់​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 11, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ចរន្ត​ប្រាក់​ឥណទាន​ឆ្នាំ​២០១២​កើន​៤០% ​បង្ហាញ​ពី​ការ​លូតលាស់​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: