បណ្ណាល័យ​ចល័ត​ជំរុញ​ការ​អាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 13, 2013, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បណ្ណាល័យ​ចល័ត​ជំរុញ​ការ​អាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: