ដើម្បី​ទទួលបាន​នូវ​ការ​រក្សាសិទ្ធិ តើ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដាក់​និមិត្តសញ្ញា “©រក្សាសិទ្ធិ” ឬទេ? – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 19, 2013, in នីតិកម្មសិទិ្ធបញ្ញា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ដើម្បី​ទទួលបាន​នូវ​ការ​រក្សាសិទ្ធិ តើ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដាក់​និមិត្តសញ្ញា “©រក្សាសិទ្ធិ” ឬទេ? – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: