ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​វិជ្ជមាន​១០០%​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ – RFI.

Posted on ខែមករា 19, 2013, in អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. Comments Off on ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​វិជ្ជមាន​១០០%​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: