ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​​លំនៅ​ដ្ឋាន​​​២០១៣ កើន​ឡើង.

Advertisements

Posted on ខែមករា 21, 2013, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​​លំនៅ​ដ្ឋាន​​​២០១៣ កើន​ឡើង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: