ទីផ្សារ​ផ្គត់​ផ្គង់​អំពូល​អគ្គិសនី​មាន​ការ​កើន​ឡើង.

Posted on ខែមករា 21, 2013, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on ទីផ្សារ​ផ្គត់​ផ្គង់​អំពូល​អគ្គិសនី​មាន​ការ​កើន​ឡើង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: