ប្រយោជន៍​និង​ហានិភ័យ នៃ​ការ​ប្រើ​កាត​ឥណទាន.

Advertisements

Posted on ខែមករា 21, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ឥណទាន. Bookmark the permalink. Comments Off on ប្រយោជន៍​និង​ហានិភ័យ នៃ​ការ​ប្រើ​កាត​ឥណទាន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: