ការ​បកស្រាយ​ខ្លឹម​សារ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​អំពើ​ឆបោក.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​បកស្រាយ​ខ្លឹម​សារ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​អំពើ​ឆបោក.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: