ការ​លែង​លះ​ប្ដី​ប្រពន្ធ និង​សំណង.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​លែង​លះ​ប្ដី​ប្រពន្ធ និង​សំណង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: