ខ្លឹមសារ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ទុក​សំណុំ​រឿង​យូរ​នៅ​កន្លែង​ប៉ូលិស.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on ខ្លឹមសារ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ទុក​សំណុំ​រឿង​យូរ​នៅ​កន្លែង​ប៉ូលិស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: