ទោសទណ្ឌ​នៃ​ការ​ផលិត​ចំណី​អាហារ​មាន​ជាតិ​ពុល​ហើយ​លក់​ជា​សាធារណៈ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. Comments Off on ទោសទណ្ឌ​នៃ​ការ​ផលិត​ចំណី​អាហារ​មាន​ជាតិ​ពុល​ហើយ​លក់​ជា​សាធារណៈ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: