ទោស​ទទួល​ទិញ​ឬ​បញ្ចាំ​របស់​ចោរ.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ទោស​ទទួល​ទិញ​ឬ​បញ្ចាំ​របស់​ចោរ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: