ទោស​សម្លុត​គំរាម​សាក្សី.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. Comments Off on ទោស​សម្លុត​គំរាម​សាក្សី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: