បទល្មើស​ជាក់ស្ដែង​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. Comments Off on បទល្មើស​ជាក់ស្ដែង​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: