មាត្រា​ច្បាប់​ទាក់ទង​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចសន្យា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. Comments Off on មាត្រា​ច្បាប់​ទាក់ទង​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចសន្យា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: