អាជ្ញាយុកាល​នៃ​បណ្ដឹង​អាជ្ញា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អាជ្ញាយុកាល​នៃ​បណ្ដឹង​អាជ្ញា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: