ឱកាស​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 22, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឱកាស​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: