សង្គមមួយ​ដែល​ពាក្យ​ថា​«គុណភាព» មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​នឹកនា! – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 24, 2013, in ព័ត៍មានទូទៅ, អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សង្គមមួយ​ដែល​ពាក្យ​ថា​«គុណភាព» មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​នឹកនា! – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: