អ្វីខ្លះ​ជា​គុណសម្បត្តិ​និង​គុណវិបត្តិ​នៃ​ការងារ​មាន​និង​គ្មាន​កិច្ចសន្យា​ត្រឹមត្រូវ? – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 24, 2013, in នីតិការងារ, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្វីខ្លះ​ជា​គុណសម្បត្តិ​និង​គុណវិបត្តិ​នៃ​ការងារ​មាន​និង​គ្មាន​កិច្ចសន្យា​ត្រឹមត្រូវ? – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: