លំហូរ​ចេញ​នៃ​អ្នក​ជំងឺ​ខ្មែរ​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​និង​លទ្ធភាព​ទប់ស្កាត់.

Posted on ខែមករា 27, 2013, in នាទីសុខភាព, សុខាភិបាល. Bookmark the permalink. Comments Off on លំហូរ​ចេញ​នៃ​អ្នក​ជំងឺ​ខ្មែរ​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​និង​លទ្ធភាព​ទប់ស្កាត់.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: