នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​បង្ក​ឲ្យមាន​ការ​បារម្ភ​ខ្លាច​ផ្ទុះ “សង្រ្គាមរូបិយវត្ថុ” – ជប៉ុន – RFI.

Advertisements

Posted on ខែមករា 29, 2013, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​បង្ក​ឲ្យមាន​ការ​បារម្ភ​ខ្លាច​ផ្ទុះ “សង្រ្គាមរូបិយវត្ថុ” – ជប៉ុន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: