ទុន​វិនិយោគ​សំណង់​ឆ្នាំ​២០១២ កើន​ឡើង​ជិត​៧២%​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, អចលនវត្ថុ. Bookmark the permalink. Comments Off on ទុន​វិនិយោគ​សំណង់​ឆ្នាំ​២០១២ កើន​ឡើង​ជិត​៧២%​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: