មេធាវី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ផ្អាក​ការ​ទិញ​ភាគ​ហ៊ុន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ M-FONE-The Latest news in Cambodia.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on មេធាវី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ផ្អាក​ការ​ទិញ​ភាគ​ហ៊ុន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ M-FONE-The Latest news in Cambodia.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: