សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ជំនួយ​៣៦,៥​ពាន់​លាន​រៀល ​សម្រាប់​​វិស័យ​​អប់រំ​​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in អប់រំ. Bookmark the permalink. Comments Off on សហភាព​អឺរ៉ុប​ផ្តល់​ជំនួយ​៣៦,៥​ពាន់​លាន​រៀល ​សម្រាប់​​វិស័យ​​អប់រំ​​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: