ស្ថានទូត​អាមេរិក​រៀបចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ​បរិយាកាស​នៃ​ការ​ធ្វើ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ស្ថានទូត​អាមេរិក​រៀបចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ​បរិយាកាស​នៃ​ការ​ធ្វើ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: