អឹមហ្វូន​ជំពាក់ Huawei $៦៥​លាន ខណៈ​តុលាការ​បង្កក​ទ្រព្យ-The Latest news in Cambodia.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អឹមហ្វូន​ជំពាក់ Huawei $៦៥​លាន ខណៈ​តុលាការ​បង្កក​ទ្រព្យ-The Latest news in Cambodia.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: