អឹមហ្វូន​ជំពាក់ Huawei $៦៥​លាន ខណៈ​តុលាការ​បង្កក​ទ្រព្យ-The Latest news in Cambodia.

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on អឹមហ្វូន​ជំពាក់ Huawei $៦៥​លាន ខណៈ​តុលាការ​បង្កក​ទ្រព្យ-The Latest news in Cambodia.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: