​ឆ្នាំ​២០១២​កម្ពុជា​​ទទួល​បាន​​ភ្ញៀវ​​ទេស​ចរ​អន្តរ​ជាតិ​ជាង​៣,៥​លាន​នាក់​.

Advertisements

Posted on ខែមករា 30, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​ឆ្នាំ​២០១២​កម្ពុជា​​ទទួល​បាន​​ភ្ញៀវ​​ទេស​ចរ​អន្តរ​ជាតិ​ជាង​៣,៥​លាន​នាក់​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: