កម្ពុជា​ខាត​បង់​$៥០​លាន​ពី​ការ​លួច​ចម្លង​.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​ខាត​បង់​$៥០​លាន​ពី​ការ​លួច​ចម្លង​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: