ខ្លឹមសារ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ទំនាស់​ដើម​ឈើ​ជាប់​ព្រំ​ដី.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ខ្លឹមសារ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ទំនាស់​ដើម​ឈើ​ជាប់​ព្រំ​ដី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: