ទីផ្សារ​ដី ​និង​ផ្ទះ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​​បាន​ប្រសើរ​ឡើង​​.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in អចលនវត្ថុ. Bookmark the permalink. Comments Off on ទីផ្សារ​ដី ​និង​ផ្ទះ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​​បាន​ប្រសើរ​ឡើង​​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: