ប្រទេស​អាស៊ី​៣​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 1, 2013, in វិនិយោគ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ប្រទេស​អាស៊ី​៣​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: