ច្បាប់​ភូមិបាល – វិគីភីឌា.

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 4, 2013, in នីតិដីធ្លី, នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​ភូមិបាល – វិគីភីឌា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: