សមាហរណកម្ម​កម្ពុជា​នៅ​អាស៊ាន​២០១៥​មិន​ទាន់​រៀបចំ​ជ្រះ​ស្រឡះ​នៅ​ឡើយ.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 5, 2013, in អប់រំ, អាស៊ាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សមាហរណកម្ម​កម្ពុជា​នៅ​អាស៊ាន​២០១៥​មិន​ទាន់​រៀបចំ​ជ្រះ​ស្រឡះ​នៅ​ឡើយ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: