វប្បធម៌​អហិង្សា​ជា​សេចក្តី​ត្រូវការ​ចាំបាច់​របស់​សង្គម​ខ្មែរ!​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 6, 2013, in ព័ត៍មានទូទៅ, អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វប្បធម៌​អហិង្សា​ជា​សេចក្តី​ត្រូវការ​ចាំបាច់​របស់​សង្គម​ខ្មែរ!​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: