អ្នក​ជំនាញ​អចលន​ទ្រព្យ​សម្តែង​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​​នឹង​ការ​វាយ​តម្លៃ​អចលន​ទ្រព្យ​របស់​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 6, 2013, in អចលនទ្រព្យ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នក​ជំនាញ​អចលន​ទ្រព្យ​សម្តែង​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​​នឹង​ការ​វាយ​តម្លៃ​អចលន​ទ្រព្យ​របស់​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: