ការ​នាំ​ចេញ​កង់​ពី​កម្ពុជា​ទៅ​​​អឺរ៉ុប​​​កើន​ឡើង​.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 7, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​នាំ​ចេញ​កង់​ពី​កម្ពុជា​ទៅ​​​អឺរ៉ុប​​​កើន​ឡើង​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: