មាត្រា​ច្បាប់​ទាក់​ទង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​នៅ​ពេល​យប់.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 7, 2013, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ មាត្រា​ច្បាប់​ទាក់​ទង​ការ​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​នៅ​ពេល​យប់.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: