វិនិយោគិន​ជប៉ុន​៣០០​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ដាក់​ទុន​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 10, 2013, in វិនិយោគ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វិនិយោគិន​ជប៉ុន​៣០០​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ដាក់​ទុន​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: