​គួរតែ​​ពង្រឹង​​វិស័យ​​អប់រំ​​ពី​ថ្នាក់​ដំបូង​​ដល់​​ថ្នាក់​​បញ្ចប់​​ការសិក្សា.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 17, 2013, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ​គួរតែ​​ពង្រឹង​​វិស័យ​​អប់រំ​​ពី​ថ្នាក់​ដំបូង​​ដល់​​ថ្នាក់​​បញ្ចប់​​ការសិក្សា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: