គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កំពុង​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​សេវាកម្ម.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 25, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ឥណទាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កំពុង​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​សេវាកម្ម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: