គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កំពុង​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​សេវាកម្ម.

Advertisements

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 25, 2013, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, ឥណទាន. Bookmark the permalink. Comments Off on គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កំពុង​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​សេវាកម្ម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: