នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន ណែនាំ​មិនឲ្យ​មន្ត្រី​ធ្វើជា​អ្នក​ត្រួតត្រា​ប្រជាជន – កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 7, 2013, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន ណែនាំ​មិនឲ្យ​មន្ត្រី​ធ្វើជា​អ្នក​ត្រួតត្រា​ប្រជាជន – កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: