កម្ពុជា​៖ ​ផ្ទះ​ជាង​២​ពាន់​ខ្នង​ត្រូវ​បាន​លក់​ជូន​ជន​បរទេស​ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 22, 2013, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម, វិនិយោគ. Bookmark the permalink. Comments Off on កម្ពុជា​៖ ​ផ្ទះ​ជាង​២​ពាន់​ខ្នង​ត្រូវ​បាន​លក់​ជូន​ជន​បរទេស​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: