ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ការងារ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការត្រៀម​ខ្លួន​មិន​ទាន់​ល្អ​របស់​កម្ពុជា – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មីនា 22, 2013, in ចំនេះដឹងទូទៅ, អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​ការងារ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការត្រៀម​ខ្លួន​មិន​ទាន់​ល្អ​របស់​កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: