នីតិវិធី​នៃ​ការចុះសំបុត្រ​អាពាហ៍ពិពាហ៍ – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 5, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នីតិវិធី​នៃ​ការចុះសំបុត្រ​អាពាហ៍ពិពាហ៍ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: