នីតិវិធី​នៃ​ការ​រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​និង​ពលរដ្ឋ​បរទេស – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 5, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នីតិវិធី​នៃ​ការ​រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​និង​ពលរដ្ឋ​បរទេស – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: