អំពី​បែបបទ​នៃ​ការ​សុំ​ចុះ​សៀវភៅ​អត្រានូកូលដ្ឋាន​កំណើត (សំបុត្រកំណើត) – RFI.

Advertisements

Posted on ខែ​មេសា 5, 2013, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. Comments Off on អំពី​បែបបទ​នៃ​ការ​សុំ​ចុះ​សៀវភៅ​អត្រានូកូលដ្ឋាន​កំណើត (សំបុត្រកំណើត) – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: